C.N.E.C 2017

ETAPE 1 A GAP

      

1 - Cuges Holdem Omaha Club (choc) : 169 pts (Bonus 19 ; 4 v)
2 - CerKle Poker 13 : 156 pts (Bonus 15 ; 3 v)
3 - Poker 05 : 140 pts (Bonus 11 ; 2 v)
4 - Provence Poker : 136 pts (Bonus 7 ; 0 v)
5 - Aspic Poker Club Avignon : 126 pts (Bonus 5 ; 2 v)
6 - Bellegarde Holdem Poker - B.H.P : 120 pts (Bonus 4 ; 2 v)
7 - Poker Club Arlésien : 107 pts (Bonus 3 ; 2 v)
8 - Poker Club du Pays d'Apt : 96 pts (Bonus 2 ; 0 v)
9 - Nîmes Poker Gardois : 89 pts (Bonus 1 ; 1 v)

ETAPE 2 A ARLES

ETAPE 3 A SALON

ETAPE 4 A Apt

ETAPE 4 LE CHOC

© 2020 by PCPA / Sydgin